ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο υπογραφόμενος                                     του                          ,κάτοικος                        οδός                                   αριθμ.         , εξουσιοδοτώ  τους  δικηγόρους  Παναγιώτη Σπυρίδων  και  Ιφιγένεια  Αρβανίτη, κατοίκους  Αθηνών, οδος Μέρμηγκα αριθμ.  5, όπως ομού  ή  χωριστά  ο  καθένας  καταθέσουν  αγωγή  ενώπιον  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών κατά του  Ελληνικού  Δημοσίου,  και παραστούν  ομού  ή  χωριστά  ο καθένας  αντ’ εμού ενωπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προς   υποστήριξη της αγωγής μου αυτής, λόγω μη καταβολής παροχής σε είδος (ΓΑΛΑ), κατά την  ορισθείσα δικάσιμο  της  (Τμήμα Μον/λές) και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολήν δικάσημο, σε κάθε διαδικαστική πράξη και, επίσης,  σε  περίπτωση  εφέσεως  εγκρίνω  την κατάθεση  από  τους  ως  άνω  δικηγόρους  της  σχετικής  εφέσεως  και εξουσιοδοτώ  αυτούς να παραστούν αντ’ εμού  κατά την συζήτηση αυτής  (εφέσεως)  ενώπιον  του αρμόδιου  Διοικητικού Εφετείου,  ιδία σε  δικαιούμενοι  να  διορθώσουν αυτή  (αγωγή  ή  έφεση)  κατά το  ορθό,  τρέψουν αυτή  (αγωγή)  σε αναγνωριστική εν όλω  ή  εν  μέρει, παραιτηθούν από του δικογράφου αυτής  (αγωγής ή έφεσεως),  περιορίσουν  αυτήν  (αγωή ή έφεση) ως  προς το επίδικο  ποσό  ή  το επίδικο χρονικό διάστημα,  ενέργειες  τις  οποίες  αναγνωρίζω  όλες  από  τώρα  ως  έγκυρες  και  νόμιμες,  και γενικά  να  προβούν  σε  κάθε νόμιμη  ενέργεια προς υποστήριξη  αυτής  (αγωγής  ή  εφέσεως )

 

 

 

 Ο  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ

Θεωρείται το γνήσιο                                                             /          / 2019

της υπογραφής