ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΣ-ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ

Στην …………………….. σήμερα την …………./………/2019 οι κατωτέρω υπογράφοντες αφενός  α) …………………………………………….. ……………………… του …………….., κάτοικος …………….,οδός …………………, αρ……………, ΑΔΤ …………………, εκδόσεως ………………… ΑΦΜ …………………….. Δ.Ο.Υ……………………, που θα αποκαλείται εφεξής χάριν συντομίας «ο εντολέας» και  β) η Δικηγόρος Αθηνών Μαρία –Μαγδαληνή Τσίπρα, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ.11 (ΑΜΔΣΑ 21969) και θα αποκαλείται εφεξής χάριν συντομίας «Η εντολοδόχος» συμφώνησαν συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα κάτωθι:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων είναι…………………………, υπηρετών στ.. …………………………. Υπό την ιδιότητα του αυτή, έχει υποστεί τις ολοσχερείς περικοπές των επιδομάτων χώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος κανονικής Αδείας, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4093/2012 από την 1-1-2013. Ήδη δια της παρούσας ο εντολέας αναθέτει στην ως άνω Δικηγόρο, όπως αυτής, μόνη ή με τους  συνεργάτες αυτής, επιδιώξει δικαστικώς ή εξωδίκως την αναδρομική καταβολή των εν λόγω περικοπέντων.  

2. Την διεκπεραίωση της ως υποθέσεως αναλαμβάνει ο Εντολοδόχος  υπό τους εξής όρους, οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί από κοινού από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, συγκεκριμένα:

α) Ο εντολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση, όπως καταβάλλει την κάλυψη της δικαστικής δαπάνης για την δικαστική διεκπεραίωση της ως άνω διεκδικήσεως μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, η οποία υπολογίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25 ευρώ) κατ’ άτομο. Η ως άνω δικαστική δαπάνη αφορά σε άσκηση ομαδικών, αναγνωριστικών αγωγών μέχρι 49 άτομα ανά αγωγή ενώ η σύνταξη και υπογραφή του παρόντος υπέχει θέση αποδείξεως. Διευκρινίζεται, ότι η υφιστάμενη κατά την σύνταξη του παρόντος νομολογία, δέχεται την διετή παραγραφή των ως άνω αξιώσεων.

β) Σε περίπτωση επιτυχούς εκβάσεως της παρούσας υποθέσεως, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η εντολοδόχος θα λάβει από τον ως άνω Εντολέα της για αμοιβή της ποσοστό 2% επί του επιδικασθέντος χρηματικού ποσού πλέον Φ.Π.Α. Το παρόν αποτελεί πλήρη απόδειξη προς τούτο, απαγορευμένου οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. Σε περίπτωση αποτυχίας δίκης ο εντολοδόχος δεν θα λάβει ουδεμία αμοιβή.

            3) Δεν επιτρέπεται στον εντολέα να συμβιβασθεί ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προβεί σε κατάργηση της δίκης, χωρίς τη σύμπραξη και έγγραφη συναίνεση της εντολοδόχου. Ο εντολέας προς εκτέλεση της παρούσας εντολής του εκχωρεί και μεταβιβάζει δια του παρόντος στην εντολοδόχο το ανωτέρω ποσό σε περίπτωση ευδοκίμησης της υπόθεσης είτε δικαστικώς είτε εξωδίκως επί του ποσού που θα εισπραχθεί είτε δικαστικώς είτε εξωδίκως είτε με συμβιβασμό δικαστικώς και ο εντολοδόχος δικαιούται να εισπράξει το ποσό αυτό απευθείας από τον οφειλέτη-αντίδικο του εντολέως ή  από οποιονδήποτε άλλο υπόχρεο χωρίς τη μεσολάβηση του εντολέα και χωρίς να απαιτείται νέα εντολή ή εκχώρηση από πλευράς τους.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους που έλαβαν ανά ένα όμοιο, του τρίτου προοριζόμενου προς θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και κατάθεση στο Δικηγορικό Σύλλογο.

Αθήνα, ……………….

Ο εντολέας                                                                      Η Εντολοδόχος