ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τηλ.:210 6598535

Φ.819/277/139659

Σ.3396

Αθήνα, 10 Νοε 16

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: Διάφορα Οικονομικά (Κατάρτιση Π/Υ Έτους 2017)

ΣΧΕΤ : α. Αρ. Πρωτ. 2/51568/31 Μαΐ 2016/Υπ. Οικ./ΓΛΚ/ΔΠΓΚ

β. Φ.811/02/135188/Σ.2315/01 Αυγ 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

γ. Προσχέδιο Κρατικού Π/Υ Έτους 2017

δ. Αρ.Πρωτ.1503/19-10-16/ΥΠ.ΟΙΚ./ΓΡ.ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ε. Φ.819/268/139095/Σ.3280/1 Νοε 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

1. Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (ε) σχετικού και κατόπιν του (δ)

ομοίου, ότι ενόψει κατάρτισης εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού (Π/Υ) έτους

2017, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), σε περίοδο ύφεσης και οικονομικής

δυσπραγίας, διαρκώς επαναξιολογεί τους επιτακτικούς δημοσιονομικούς

περιορισμούς, προς επίτευξη μέγιστης αποτελεσματικότητας του επιχειρησιακού,

αμυντικού και κοινωνικού του έργου.

2. Ειδικότερα, στο πλαίσιο προσπάθειας εξοικονόμησης πόρων και

εξορθολογισμού των δαπανών ΥΠΕΘΑ έτους 2017, έχουν ήδη επικαιροποιηθεί,

αναληφθεί, ή/και δρομολογηθεί δράσεις/παρεμβάσεις που αφορούν σε σημαντικές

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες από τα ΓΕ, οι οποίες

συνοψίζονται ως ακολούθως:

α. Διαρκής εξέτασης αναγκαιότητας - σκοπιμότητας του συνόλου των

λειτουργικών δαπανών ΥΠΕΘΑ. Ήδη από το περασμένο έτος, η ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, σε

συνεργασία με τις Διευθύνσεις Οικονομικού των ΓΕ του ΥΠΕΘΑ, προχώρησε στην

από μηδενική βάση σχεδίαση του Π/Υ ΥΠΕΘΑ έτους 2016, με έμφαση:

(1) Στον ακριβή προγραμματισμό, κατά το δυνατό, προσδιορισμό

των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη των πάγιων και ανελαστικών

δαπανών ΥΠΕΘΑ.

(2) Στη ρεαλιστική εκτίμηση και ιεράρχηση όλων των υπολοίπων

δαπανών συναρτήσει της αναγκαιότητας αυτών, για τη διαφύλαξη της ασφάλειας

του προσωπικού και τη διατήρηση - επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των

Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), λαμβάνοντας υπόψη αφενός ιστορικά

στοιχεία κόστους, αφετέρου τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

(3) Στη διασφάλιση της ανταποδοτικότητάς τους.

β. Ενοποίηση διαδικασιών προμηθειών διακλαδικά, με σκοπό τη

κατάρτιση συμφωνιών-πλαίσιο, προς επίτευξη δημοσιονομικού οφέλους με βασική

επιδίωξη την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας. Στο πλαίσιο αυτό,

αξιοποιείται το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με

διενέργεια συγκεντρωτικών ηλεκτρονικών διαγωνισμών και αντιστοίχως το

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

γ. Αποφυγή στο μέτρο του δυνατού, δημιουργίας ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ) και εφαρμογή του Κλειστού

Ενοποιημένου Νοσηλίου (ΚΕΝ). Συναφώς, καταβάλλονται προσπάθειες

περιστολής των δαπανών προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, με

διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών και τακτοποίηση των υπαρχουσών οφειλών του

ΕΟΠΥΥ.

δ. Απορρόφηση των διατιθέμενων Ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία

αφορούν στη διαχείριση των μεταναστευτικών – προσφυγικών ροών και λοιπών

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων.

ε. Αποφυγή δημιουργίας νέων δομών (Μονάδων - Υπηρεσιών) που

συνεπάγονται κόστος και συνεχής προσπάθεια αναδιοργάνωσης - αναδιάταξης

των ΕΔ με σύσταση δομών μικρότερων, πιο ευέλικτων και με μεγαλύτερη ισχύ

πυρός.

στ. Σταδιακή διάθεση των οικονομικών δραστηριοτήτων των

Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων εξυπηρέτησης προσωπικού των ΕΔ σε

εξωτερικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της κοινωνικής και

αλληλέγγυας οικονομίας του Ν.4430/16, προκειμένου να εξοικονομηθούν

προσωπικό και μέσα, προς ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, με απώτερο

στόχο τη περιστολή της ανεργίας.

ζ. Εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΕΘΑ από τη νέο-

σύστατη Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων

(ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.). Συγχρόνως, επαναπροσδιορίζεται η διατήρηση ή μη των

επιταγμένων από τη ΣΥ εκτάσεων.

η. Υλοποίηση νέου σχεδίου μεταθέσεων του στρατιωτικού προσω-

πικού, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, προς εξοικονόμηση εξόδων μετακίνησης

και εγκατάστασης. Παράλληλα εξετάζεται η περιστολή των εθνικών θέσεων σε

πρεσβείες και άλλους διεθνείς οργανισμούς (ΝΑΤΟ, ΕΕ), καθώς και των

μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό, προς εξορθολογισμό αυτών.

θ. Επανεξέταση του αριθμού των υποχρεωτικών σχολείων και της

διάρκειας εκπαίδευσης των στελεχών των ΕΔ. Συναφώς προωθείται η δυνατότητα

επέκτασης των ημερών Διαδικτυακής Μάθησης (ΔΙΜΑ) των εκπαιδευομένων σε

ΣΕΘΑ-ΑΔΙΣΠΟ κ.λ.π. και η κατάργηση εξωτερικών εκπαιδευτών στις Σχολές.

ι. Ανάληψη πρωτοβουλιών καταπολέμησης γραφειοκρατικών

διαδικασιών, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο στο

προσωπικό του στρατού, όσο και στη διεκπεραίωση υποθέσεων/υπηρεσιών προς

τρίτους-ιδιώτες. Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται δράσεις καθολικής αξιοποίησης

των τραπεζικών συστημάτων, με χρήση ηλεκτρονικών – διαδικτυακών

συναλλαγών.

ια. Προσπάθεια εκποίησης πλεονάζοντος ή/και μη επιχειρησιακά

αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού, κύριου υλικού, οπλισμού, πυρομαχικών κλπ,

προς δημιουργία εσόδων για την κατ’ αντιστοιχία κάλυψη των εξοπλιστικών

αναγκών των ΕΔ.

ιβ. Περαιτέρω βελτίωση της κάλυψης των αναγκών των Ενόπλων

Δυνάμεων με ιδία μέσα, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των Στρατιωτικών

Εργοστασίων και του εξειδικευμένου στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού (σε

τομείς όπως η συντήρηση οχημάτων, αρμάτων, ιπταμένων μέσων, οπλικών

συστημάτων, η προμήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης , η παρασκευή φαρμάκων,

προμήθεια αζώτου, αεροπορικών βιομηχανικών αερίων, χαρτών κ.λπ.), καθώς

επίσης και της μη αμυντικής εγχώριας βιομηχανίας (υλικά διττής χρήσης, γενικό

αναλώσιμο υλικό και ανταλλακτικά κλπ), παρέχοντας κίνητρα και προϋποθέσεις,

για την εν λόγω συνεργασία, με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

ιγ. Περιορισμός των χορηγούμενων ειδών ένδυσης και υπόδησης σε

μαθητές Παραγωγικών Σχολών και οπλίτες, μέσω αναθεώρησης των υφιστάμενων

κλιμακίων χορήγησης και επανεξέταση του νομικού πλαισίου περί κατάταξης

νεοσυλλέκτων οπλιτών, έτσι ώστε οι ΕΣΣΟ να είναι ισάριθμες προκειμένου να

δύναται να μειωθεί ο αριθμός των λειτουργούντων ΚΕΝ.

ιδ. Επανεξέταση ισχύοντος καθεστώτος αποστρατειών, ώστε να

προκύψουν τρόποι μείωσης της σχετιζόμενης αποζημίωσης των διοικητικά

αποκατασταθέντων.

ιε. Εξέταση μείωσης των αποζημιώσεων που καταβάλλονται για την

πληρωμή απόκτησης τίτλων πτυχίων ξένων γλωσσών των στελεχών.

ιστ. Περιστολή προμήθειας αναλωσίμων και γραφικής ύλης με την

εφαρμογή/επέκταση χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος αλληλογραφίας (E-Gram,

Irida κλπ).

ιζ. Ικανοποίηση αναγκών, που πρακτικά δε δύναται να ικανοποιηθούν

από τον λειτουργικό Π/Υ, με την εφαρμογή Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα

(ΣΔΙΤ).

ιη. Επιτάχυνση ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμήθειας ηλεκτρικής

ενέργειας και φυσικού αερίου σε διακλαδικό επίπεδο. Εξετάζεται η άντληση

κονδυλίων από Ευρωπαϊκά Ταμεία, για δράσεις επ’ ωφελεία του ευρύτερου

κοινωνικού συνόλου, μέσω υλοποίησης προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας,

ενεργειακής αποδοτικότητας, αποτελεσματικής διαχείρισης απορριμμάτων,

προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.

ιθ. Εξέταση της αναδιοργάνωσης Μονάδων, στις οποίες έχουν

εγκατασταθεί τα οπλικά συστήματα (RADAR, AIRC2, Κ/Β, SHORADS), στην

κατεύθυνση της σύμπτυξης των δραστηριοτήτων υποστήριξης, του περιορισμού

του προσωπικού και της βελτιστοποίησης του τρόπου παροχής των αντίστοιχων

υπηρεσιών.

κ. Προσανατολισμός σε επωφελείς διμερείς συμφωνίες κατά τα

πρότυπα χρήσης υπηρεσιών ΝΚ/ΝΑΤΟ (ΔΝΟ, ΔΚ, Κ14), με υποστηριζόμενο Π/Υ

από τρίτους (US NAVY,EDA).

κα. Μείωση προσλήψεων εποχικού προσωπικού.

3. Η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων είναι συνεχής και καθίσταται επιτακτική

η αδιάλειπτη εποπτεία της εκτέλεσης του Π/Υ ΥΠΕΘΑ, η αξιολόγηση του βαθμού

επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων και η έγκαιρη υλοποίηση διορθωτικών

παρεμβάσεων προληπτικού και διορθωτικού χαρακτήρα, εντός των ανωτάτων

δεσμευτικών ορίων δαπανών του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου

Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

4. Σε συνέχεια των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, από τα τηρούμενα

απολογιστικά στοιχεία των Π/Υ ΥΠΕΘΑ, διαφαίνεται εμφανώς η διαχρονική

συρρίκνωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων, καθ’ όλη τη περίοδο 2009 - 2016,

ήτοι συνολική μείωση περί τα 3.392,75 εκατ. € (ποσοστό 52,02%), γεγονός

που δυσχεραίνει την ομαλή και έγκαιρη ανταπόκριση των ΕΔ στο διαρκώς

αυξανόμενο κοινωνικό και επιχειρησιακό τους έργο, και σε αυξανόμενο περιβάλλον

αστάθειας της ευρύτερης Ν.Α. Μεσογείου.

5. Προς επίτευξη δημοσιονομικού οφέλους, το ΥΠΕΘΑ εισηγήθηκε με το (β)

σχετικό την κατάρτιση του Π/Υ του, έτους 2017, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των

3.030 εκατ. € (μειωμένος κατά 100,40 εκατ. € από το έτος 2016), συνεκτιμώντας

την περιοριστική δημοσιονομική συγκυρία, τις τρέχουσες γεωπολιτικές και

στρατιωτικές εξελίξεις και επιταγές, καθώς και την υφιστάμενη δημοσιονομική

λιτότητα που οι συνθήκες επιβάλλουν στην Πολιτεία, με αίσθημα ευθύνης τόσο

προς τον Έλληνα φορολογούμενο, όσο και στα στελέχη που υπηρετούν την

πατρίδα μας.

6. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Υπτγος Ζαχαρίας Πρασσάκης

Προιστάμενος Οικονομικών

Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (Ο) Ευδοξία Σταύρου

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ. Π/Υ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

-Υπουργείο Οικονομικών

Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού

Γραφείο Διευθύντριας κας Θεώνης Κουφονικολάκου

Πανεπιστημίου 37, ΤΚ 105 64, Αθήνα

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΣΓ ΥΕΘΑ - ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ,

ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ. Π/Υ - ΓΔ

ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ

ΓΕΕΘΑ/Γ3

ΓΕΣ/ΔΟΙ

ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ–Ε3,

ΓΕΑ/Δ6