ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 282                                                                         Αθήνα: 13/10/2016

ΠΡΟΣ: - Ειδική Γραμματέα ΥΠΕΘΑ Κα. Καλλιόπη Παπαλεωνίδα             

  

ΘΕΜΑ: Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ

        Κυρία Γραμματέα, 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των μελών της κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι εν όψει της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, πρέπει να γίνει αναβάθμιση του τομέα υποστήριξής, συντήρησης – επισκευής του υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο τομέας που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία και το πολιτικό προσωπικό πρέπει να διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο. Χρειάζεται να ανιχνευτούν οι ανάγκες του επιχειρησιακού τομέα, ώστε να τεθούν οι στρατηγικοί στόχοι του τομέα υποστήριξής που πρέπει να υλοποιηθούν από τις παραγωγικές δομές (εργοστάσια, ναυστάθμους, Μονάδες συντήρησης και επισκευής, νοσοκομεία κλπ).

Η πρακτική του παρελθόντος έχει αποτύχει, καθώς αποσκοπούσε στην επιφανειακή αλλαγή του οργανισμού του πολιτικού προσωπικού (δηλ. κόψε-ράψε  του παλαιού οργανισμού), χωρίς να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πρέπει οι νέοι σύγχρονοι οργανισμοί να είναι αυτοί που χρειάζονται οι παραγωγικοί τομείς με βάση την στρατηγική και τους στόχους, για το έργο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο συγκεκριμένος τομέας, ώστε να καθορισθεί το ανθρώπινο δυναμικό που θα απαιτηθεί για να στελεχώσει τους επί μέρους τομείς των παραγωγικών δομών, δηλ. κλάδοι και ειδικότητες.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι για την στελέχωση των εν λόγω παραγωγικών δομών, χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό με επιστημονική γνώση και τεχνικό προσωπικό με γνώση και εμπειρία. Επίσης σημαντικό θέμα είναι η μακροχρόνια παραμονή του προσωπικού, στους χώρους των παραγωγικών Μονάδων.

Από τα δεδομένα που θα έχουν τεθεί από τον επιχειρησιακό τομέα, θα προκύπτει και η οργανωτική δομή και οι θέσεις ευθύνης. Το πολιτικό προσωπικό και ειδικότερα το προσωπικό τεχνικών κλάδων πρέπει να καταλαμβάνει θέσεις ευθύνης σε όλη την οργανωτική πυραμίδα του παραγωγικού φορέα (τεχνικοί διευθυντές, τμηματάρχες).

Η μακροχρόνια παραμονή του πολιτικού προσωπικού στους παραγωγικούς φορείς δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις, λόγω γνώσης και εμπειρίας, για την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των παραγωγικών φορέων.

Η Ομοσπονδίας μας είναι αποκλειστικά Κλαδική στο ΥΠΕΘΑ και εκπροσωπεί τεχνικούς οι οποίοι εργάζονται κυρίως στην παραγωγική διαδικασία των Ενόπλων Δυνάμεων (εργοστάσια, ναυστάθμους κλπ).

Επομένως οι συμμετοχή τους μέσω των εκπροσώπων τους, σε ομάδες εργασίας, θα συμβάλει θετικά και ουσιαστικά με τις προτάσεις τους, ως πραγματικοί γνώστες των θεμάτων και προβλημάτων των παραγωγικών αυτών χώρων, στην αναβάθμιση και βελτίωση των εν λόγω παραγωγικών μονάδων,  προκειμένου να επιτύχουμε το καλύτερο για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία και αυτάρκεια υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας.    

              

 Με εκτίμηση

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

 

Ο

Πρόεδρος

Ο

Γεν. Γραμματέας

 

 

Λ. Καράμπαρπας

Θ. Αλατεράς